Polityka prywatności serwisu www.modern-garage.pl

 
 

Polityka prywatności serwisu www.modern-garage.pl

 
 
§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest MODERN-GARAGE Łukasz Iwan, Jakub Lizak s.c. z siedzibą w Limanowej, ul. Rzeczna 1a, NIP 737-222-17-35, Regon 385766028. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie
ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Właściciel strony internetowej jest administratorem przekazanych danych osobowych. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia korespondencji zainicjowanej przez wpis do formularza kontaktowego lub przesłaną wiadomość email,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lukasz.iwan@modern-garage.pl
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 
 
 
 
 
 
© 2023 MODERN-GARAGE - Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www